Pelajaran ke-2 : (P2) Mengenal Isim

A. Pengertian isim

Isim merupakan kata yang tidak mengandung penandasan terhadap waktu dan di tujukkan untuk benda, sifat, keterangan, bilangan, kata ganti, kata tunjuk dan benda-benda yang abstrak.

B. Ciri-ciri isim

Adapun ciri-ciri khas isim adalah :

 • Diawali dengan Al (اَلْ). Contoh : اَلْهُدَى، اَلْكِتَابُ

Diakhiri dengan tanwin. Contoh : كِتَابٌ ، هُدًى

 • Diakhiri dengan i’rob khofed, dan isim beri’rob khofed disebabkan 3 hal :
  • Diawali salah huruf jar.
   Huruf jar tersebut adalah :   عَلَى، إِلَى، كَ، لِ، بِ، فِى، رُبَّ ، عَنْ، مِنْ
   Contoh : بِ + اِسْمِ = بِسْمِ
  • Disandarkan (diidlofatkan) kepada kata benda lainnya, kebanyakan untuk menunjukkan pemilikan.
   Contoh : رَسُوْلٌ + الله ِ = اللهِ رَسُوْلُ
  • Na’at ( sifat )

Contoh :

pada kalimat arrohmaanirrohiim merupakan 2 na’at yang i’robnya mengikuti lafazh Allah

 • Nidaa ( Panggilan )  dengan kata Panggilan (يَا). Contoh : يَا + اَدَمُ = يَااَدَمُ
 • Diawali salah huruf jar (lihat contoh huruf jar diatas)
 • Sebagai kata yang di terangkan

Contoh  :                Zaid berdiri    =  قَامَ زَيْدٌ

Contoh diatas memberikan pengertian kepada kita bahwa keadaan zaid di jelaskan dan diterangkan oleh lafaz qooma.

C. Pembagian isim ditinjau dari beberapa hal

1. Isim dilihat dari jenisnya

الاِسْمِ

مُذَكَّر مُؤَنَّث

مُؤَ نَّثٌ

مُذَكَّرٌ

 

لَفْظِى حَقِيْقِى لَفْظِى حَقِيْقِى

Dalam tata bahasa Arab, dikenal adanya penggolongan Isim ke dalam Mudzakkar (laki-laki) atau Muannats (perempuan). Penggolongan ini ada yang memang sesuai dengan jenis kelaminnya (untuk manusia dan hewan) dan adapula yang merupakan penggolongan secara bahasa saja (untuk benda dan lain-lain). 

Ciri muannats lafdzi:

 • Diakhiri dengan ta’ marbuthoh (ة)

Contoh: النَّافِذَةُ ،  المَدْرَسَةُ

Cakupan muannats lafdzi meliputi :

 • Alif Maqshurah ( ى ). Misalnya: سَلْمَى (=Salma), حَلْوَى (=manisan)
 • Alif Mamdudah ( اء ). Misalnya: أَسْمَاء (=Asma’),  سَمْرَاء (=pirang)
 • Alat tubuh yang berpasangan
  Contoh: عَيْنٌ ، يَدٌّ ، أُذُنٌ ، رِجْلٌ
 • Benda yang tidak dapat dihitung
  Contoh: سَحَابٌ ، رِيْحٌ ، النَّارُ
 • Oleh orang Arab digolongkan muannats (sima’i)
  Contoh: النَّفْسُ ، السَّمَاءُ ، سُوْقٌ ، طَرِيْقٌ ، دَارٌ ، قَمَرٌ ، سَمْشٌ ، اَرْضٌ
 • Seluruh benda yang jumlahnya lebih dari dua satuan (jamak).
  Kaidahnya:

كُلُّ جَمْعٍ مُؤَنَّثٌ        (setiap jamak adalah muannats)

Contoh:        اَبْوَابٌ  (pintu-pintu)             نَوَافِذُ   (jendela-jendela)

Apabila tidak terdapat ciri muannats dan tidak tercakup dalam isim muannats seperti di atas, maka isim tersebut adalah mudzakkar.

مُفْرَد – مُثَنَّى – جَمْع

2. Isim dilihat dari segi bilanga

MUFRAD (Tunggal) – MUTSANNA (Dual) – JAMAK

Dari segi bilangannya, bentuk-bentuk Isim dibagi tiga:

1)  ISIM MUFRAD (tunggal) Isim mufrod adalah isim yang jumlah bendanya satu satuan (satu biji, satu helai, satu pohon dan sebagainya), biasanya ditandai dengan dhommah, fathah, kasroh

2)   ISIM MUTSANNA (Isim mutsanna adalah isim yang jumlah bendanya dua satuan. Tanda khas yang mudah diketahui dari isim ini adalah akhirannya  …َانِatau …َيْنِ untuk mudzakkar dan تَانِ atau تَيْنِ untuk muannats

3)  ISIM JAMAK (plural) Isim jamak adalah isim yang jumlah bendanya lebih dari dua satuan. Isim jamak ini dibagi tiga bagian, yaitu jamak mudzakkar salim (جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّلِمِ), jamak muannats salim (جَمْعُ الْمُؤَنَّثِ السَّلِمِ) dan jamak taksir (جَمْعُ التَّكْسِيْرِ).

1. JAMAK SALIM ( جمْع سَالِم ) yang bentuknya beraturan:

a. Isim jamak mudzakkar salim berasal dari isim mudzakkar mufrod dan rangkaian hurufnya tidak ada yang diubah hanya ditambah (ـُوْنَ) atau (ـِيْنَ) di akhirnya.

Contoh : مُسْلِمُوْنَ atau مُسْلِمِيْنَ berasal dari مُسْلِمٌ

b. Isim jamak muannats salim berasal dari isim muannats mufrod dan rangkaian hurufnya tidak ada yang dirubah hanya ta’ marbuthoh di akhir kata yang menjadi ciri isim muannats dipisahkan dulu dengan menambah alif mati menjadi ـَاتٌ atau ـَاتٍ.

Contoh : مُسْلِمَاتٌ atau مُسْلِمَاتٍ berasal dari

2. JAMAK TAKSIR (جَمْع تَكْسِيْر ) yang bentuknya tidak beraturan:

Isim jamak taksir dapat berasal dari isim mudzakkar mufrod atau isim muannats mufrodah, akan tetapi rangkaian hurufnya terjadi pemecahan baik ditambah atau dikurangi. Isim ini tidak memiliki aturan dan tanda khas, sehingga harus dihafal.

Contoh : اَبْوَابٌ berasal dari بَابٌ  ,  نَوَافِذُ berasal نَافِذَةٌ

 

Iklan

Pelajaran Ke- 1 :(P1) Mengenal Nahwu dan kalimat

A. Pengertian nahwu

Nahwu adalah suatu ilmu yang tercakup didalamnya kaidah-kaidah yang dengannya kedaan-keadaan akhir kata dapat diketahui.

Adapun tujuan mempelajari nahwu adalah agar ucapan kita terjaga dari kesalahan pelafalan tatkala mengucapkan kalimat-kalaiamat berbahasa arab,dan tema pembahasan ilmu ini berkisar pada kata   ( اَلْكَلِمَةُ)dan kalimat sempurna

( اَلْكَلام ).

B        Pengertian kata ( اَلْكَلِمَةُ) dan kalimat sempurna( اَلْكَلام )

a. Pengertian kata ( الكلمة )

Kata adalah suatu lafaz  yang dapat memberikan arti atau susunan huruf hijaiyyah yang memberikan arti seperti isim dan fi’il, adapun huruf dapat memberikan arti apabila berdampingan dengan isim atau fi’il.

Kata (اَلْكَلِمَةُ) dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

isim (الإِ سْمُ), fi’il (اَلْفِعْلُ) dan huruf (اَلْحَرْفُ)

Contoh :  kata isim مُحَمَّدٌ

kata isim diatas terdiri dari 5 huruf hijaiyyah, yaitu : مُ ح م م د

dan kata ini pun memberikan arti dan makna, yaitu nama seseorang yang berinisial Muhammad.

Contoh :  kata fi’il جَلَسَ

kata fi’il diatas terdiri dari 3 huruf hijaiyyah, yaitu : جَ لَ سَ

dan kata ini pun memberikan arti dan makna, yaitu suatu pekerjaan yang telah terjadi, dalam hal ini adalah duduk.

Contoh :  kata huruf فِي

kata huruf diatas terdiri dari 2 huruf hijaiyyah, yaitu :فِ يْ

Namun kata ini tidak memberikan arti apa-apa,kecuali apabila masuk kedalam kata isim

dan untuk membedakan ketiga bagian tersebut dapat dilihat dari cakupannya jika dipadankan dengan bahasa Indonesia dan dengan melihat ciri-ciri khasnya.

b. pengertian kalimat ( الكلام / الجملة المفيدة  )

Adapun kalimat sempurna adalah susunan kata-kata berbahasa arab yang memberikan arti sempurna.

جَلَسَ مُحَمَّدٌ فِيْ الْمَسْجِدِ

Kalimat yang sempurna ini terdiri dari bebrapa kata,yaitu :

جَلَسَ        = fi’il

مُحَمَّدٌ        = isim

فِيْ    =huruf

الْمَسْجِدِ   = isim

RANCANGAN MATERI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB LANJUTAN L-BAZ

رقم الموضوعات ملاحظات
1 لقاء افتتاحي، تعريف الكلام والكلم والكلمة، أقسام الكلمة
2 . تتمة الحديث عن أقسام الكلمة، الاسم بالنظر الى تعيينه ( النكرة و المعرفة، اسم العلم و الضمائر)
3 المعرفة (الاسم الموصول)
4 المعرفة ( الاسم الإشارة و الاضا فة ) تطبيقات عملية
5 تقسيم الاسم باعتبار العدد : 

ü      المفرد

ü      المثنى

ü      الجمع

–        جمع المذكر السالم

–        جمع المؤنث السالم

–        جموع التكسير

6 الأسماء المبنية تطبيقات عملية
7 الممنوع من الصرف تطبيقات عملية
8 Ø      المرفوع من الأسماء 

ü      الفاعل

ü      نائب الفاعل

 

تطبيقات عملية
9 Ø      المرفوع من الأسماء 

تعريف المبتدأ والخبر وحكمهما

مسائل المبتدأ : الابتداء بالنكرة، أنواعه

تطبيقات عملية
10 ا مسائل الخبر : أنواعه ، تعدده تطبيقات عملية
11 التقديم والتأخير بين المبتدأ والخبر
12 حذف المبتدأ والخبر
13 مفهوم النواسخ، كان وأخواتها من حيث الدلالة وشروط العمل
14 التقديم والتأخير في جملة كان
15 الامتحانات
16 ماتختص به ( كان ) من الأحكام
17 ما يلحق بـ ( كان ) ، (ما) النافية و(لا) النافية، و(لات)
18 إنّ وأخواتها العمل والدلالة
19 تخفيف (إنّ) و(أنّ) و(كأنَّ) و(لكنّ) 

التقديم وا لتأخير في جملة (إنَّ) وأخواتها

20 (لا) النافية للجنس
21 ظنّ وأخواتها عملاً ودلالةً
22 الإلغاء والتعليق
23 الامتحانات
24 Ø      المنصوب من الأسماء 

ü      المفعول المطلق

ü      المفعول به

25 Ø      المنصوب من الأسماء 

ü      المفعول لأجله

ü      المفعول معه

26 Ø      المنصوب من الأسماء 

ü      المفعول فيه

27 ü      الحال
28 ü      التمييز
29 ü      المستثنى 

ü      المنادى

تطبيقات عملية
30 Ø      جر الاسم 

ü      الجر بالحرف

ü      الجر بالإضافة

31 Ø      التوابع 

ü      التوكيد

32 ü      النعت
33 ü      العطف
34 ü      البدل 

ü      عطف البيان

35 الامتحانات
36 Ø      التصغير 

Ø      النسبة

37 Ø      المشتقات 

ü      اسم الفاعل

ü      اسم المفعول

38 ü      الصفة المشبهة 

ü      اسم التفضيل

39 ü      اسم الزمان والمكان 

ü      اسم الآلة

40 Ø      الأسماء الخمسة 

Ø      أسماء الأفعال

41 Ø      الفعل المتصرف 

Ø      الفعل الجامد

ü      فعلا التعجب

42 ü      أفعال المدح و الذم
44 Ø      الصحيح و المعتل 

Ø      الفعل المجرد

45 Ø      الفعل المزيد
46 Ø      المعلوم و المجهول 

Ø      المتعدي و اللازم

Ø      المتعدي  1

47 Ø      المتعدي  2
48 الامتحانات
49 Ø      نصب المضارع
50 Ø      جزم المضارع
52 •         نماذج من الإعراب

Soal latihan i’rob fi’il

I’robkan kalimat-kalimat dibawah ini

﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ﴾
﴿ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴾
﴿ لَمْ يَلِدْ ﴾
﴿ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ ﴾
﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ﴾
﴿ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾
﴿ لاَ تُؤَاخِذْنَا ﴾
﴿ مَن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ ﴾
﴿ لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾

Cara mengi’rob fi’il (Kelas bahasa arab dasar leve l2)

1.يقومُ زيدٌ ، ، ولم يقمْ زيدٌ .
(( يقوم زيد )) : يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم ، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره . [ زيد فاعل ، والفاعل مرفوع ، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره .
2.  ولنْ يقومَ زيدٌ
لن يقوم زيد ( لنْ ) حرف نفي ونصب واستقبال ، (( يقوم )) فعل مضارع منصوب بلن ، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره ، (( زيد )) فاعل ، والفاعل مرفوع ، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره .
3.  ولم يقمْ زيدٌ
لم حرف نفي وجزم وقلب ، (( يقمْ )) فعل مضارع مجزوم بلم ، وعلامة جزمه السكون ، (( زيدٌ )) فاعل ، والفاعل مرفوع ، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره .
4.(( لن أضربَ زيدًا ))
(( لنْ )) : حرف نفي ونصب واستقبال .
(( أضربَ )) فعل مضارع منصوب بلنْ ، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره ، والفاعل مستتر وجوبًا تقديره أنا .
(( زيدًا )) : مفعول به منصوب ، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره .
5.(( لنْ أخشى عَمْرًا )) :
(( لنْ )) : حرف نفي ونصب واستقبال .
(( أخشى )) : فعل مضارع منصوب بلنْ ، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأنه فعل مضارع معتل الآخر بالألف ، والفاعل مستتر وجوبًا تقديره أنا .
(( عَمْرًا )) : مفعول به منصوب ، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره .

L-BAZ DAN MIND MAPPING

L-BAZ sebagai sebuah lembaga yang belum genap berusia 2 tahun, dalam penyajian materi nahwu memperkenalkan MIND MAPPING sebagai metode pengajarannya.

Apakah mind mapping bahasa arab itu ????

Mind map atau pemetaan pikiran merupakan satu bentuk metode belajar yang efektif untuk memahami kerangka konsep materi pelajaran. Keragaman tema pada ilmu nahwu dan sharaf dikemas dalam disain pikir yang artistik dan kreatif. Lebih menarik perhatian. Mind map juga dapat guru latihkan agar siswa belajar tentang yang guru ajarkan. Masalahnya, tanpa strategi ini dapat terjadi siswa mempelajari yang buka guru sedang ajarkan.

MENGENAL ILMU-ILMU BAHASA ARAB

MENGENAL ILMU-ILMU BAHASA ARAB

Cakupan pembahasan ilmu-ilmu bahasa arab ckup banyak, diantaranya :
1. Ilmu Lughah :

llmu pengetahuan yang menguraikan kata-kata (lafaz) Arab besamaan dengan maknanya. Dengan pengetahuan ini, orang akan dapat mengetahui asal kata dan seluk beluk kata. Tujuan ilmu ini untuk memberikan pedoman dalam percakapan, pidato, surat-menyurat, sehingga seseorang dapat berkata-kata dengan baik dan menulis dengan baik’ pula.
2. Ilmu Nahwu :

Ilmu pengetahuan yang membahas perihal kata-kata Arab, baik ketika sendiri (satu kata) maupun ketika terangkai dalam kalimat. Dengan kaidah-kaidah ini orang dapat mengatahui Arab baris akhir kata (kasus), kata-kata yang tetap barisnya (mabni), kata yang dapat berubah (mu’rab). Tujuanya adalah untuk menjaga kesalahan-kesalahan dalam mempergunakan bahasa , untuk menghindarkan kesalahan makna dalam rangka memahami AI-Quran dan Hadist, dan tulisan-tulisan ilmiah atau karangan. Alam tata bahasa/ sintaksis Arab, dikenal istilah Fi’iil dan Harf, jumlah Islamiyah dan Fi’liyah serta Syibhu jumlah. Dalam ilmu Nahwu banyak lagi istilah dan persoalan yang dihadapi dapat diteliti dari buku-buku bahwa yang banyak tersebar. Yang dikenal memprakarsai Nahwu adalah Ali bin Ali Thalib beserta sahabatnya. Peristilahan Nahwu yang berpengaruh kepada bahasa Indonesia adalah yang dikarang oleh Abul Aswat Adduali dan Sibawaihi yang terlebih dahulu dikenal orang Barat. (keterangan lanjutan dapat dilihat dari buku Sejarah Studi bahasa Indonesia oleh Drs. Ahmad Samin 1982. Diktat Fakultas Sastra USU).
3. Ilmu Sarf (morfologi Arab).

Ilmu pengetahuan yang menguraikan tentang bentuk asal kata, maka dengan ilmu ini dapat dikenal kata dasar dan kata bentukan, dikenal pula afiks, Sufiks dan infiks, kata kerja yang sesuai dengan masa. Penciptaan llmu Sari ini adalah Muaz bin Muslim.
4. Ilmu Isytiqaq :

Ilmu pengetahuan tentang asal kata dan pemecahannya, tentang imbuhan pada kata (hampir sama dengan ilmu Sarf)
5. Ilmu L-’arudh :

Yang membahas hal-hal yang bersangkutan dengan karya sastra syair dan puisi. llmu Arudh memberitahukan tentang wazan-wazan (timbangan) syair dan tujuanya adalah untuk membedakan proses dalam puisi membedakan syair dan bukan syair .Dengan ilmu arudh ini dikenal bahar syair seperti berikut ini : bahar thawi, bahar madid, bahar basith, bahar wafir, bahar kamil, bahar hijaz, bahar rozaz, bahar sari’ bahar munsarih, bahar khafif, bahar mudhari, bahar muqradmib, bahar mujtas, bahar mutaqarib, bahar Romawi dan bahar mutadarik.

6. Ilmu Qawafi :

yang membahas suku terakhir kata dari bait-bait syair sehingga diketahui keindahan syair. Yang memprakarsai adanya Qawafi ialah Muhallil bin Rabi’ah paman Amruul Qaisy.
7. llmu Qardhus Syi’ri

yaitu sejenis ilmu pengetahuan tentang karangan yang berirama (lirik), dengan tekanan suara yang tertentu. Gunanya untuk membantu menghafalkan syair dan mempertajam ingatan pembaca syair.
8. Ilmu khat

yaitu pengetahuan tentang huruf dan cara merangkaikannya, termasuk bentuk halus kasarnya dan seni menulis dengan indah dapat dibedakan dalam beberapa bentuk mulai dari khat tsulus, Diwan, Parsi dan khat nasakh. Penemu pertama ilmu khat adalah nabi Idris karena beliaulah yang pertama kali menulis dengan kalam.
9. Ilmu Insyak

yaitu ilmu pengetahuan tentang karang mengarang surat, buku, pidato, cerita artikel, features dan sebagainya. Gunanya untuk menjaga jangan sampai salah dalam dunia karang-mengarang.
10. Ilmu Mukhodarat

yaitu pengetahuan tentang cara-cara memperdalam suatu persoalan, untuk diperdebatkan didepan majlis, untu menambah keterampilan berargumentasi, mahir bertutur dan terampil mengungkapkan cerita.

11. Ilmu Badi

yaitu pengetahuan, tentang seni sastra, Penemu imu ini adalah Abdullah bin Mu’taz. llmu ini ditujukan untuk menguasai seluk beluk sastra sehingga memudahkan seseorang dalam meletakkan kata- sesuai tempatnya sehingga kata-kata tadi berlin bertelin dan dengan indah, sedap didengar dan mudah diucapkan.
12. Ilmu Bayan

ialah ilmu yang menetapkan beberapa peraturan dan kaedah untuk mengetahui makna yang terkandung dalam kalimat penemunya adalah Abu Ubaidah yang menyusun pengetahuan ini dalam “Mujazu Al-Quran” kemudian berkembang pada imam Ahu T ,qahir disempurnakan oleh pujangga-pujangga Arab lainnya seperti AI-Jahiz, .lbnu Mu’taz, Qaddamah dan Abu Hilal Al- Asikari. Dengan ilmu ini akan diketahui rahasia bahasa arab dalam prosa dan puisi, keindahan sastra Al-Quran dan Hadist. Tanpa mengetahui ilmu ini seseorang tidak akan dapat menilai apalagi memahami isi Al-Quran dan Sabda nabi dengan sesungguhnya.
13. Ilmu Ma’ani

ialah pengetahuan untuk menentukan beberapa kaedah untuk pemakaian kata sesuai dengan keadaan (situasi dan kondisi) dalam istilah disebutkan “Muthabiq Lil /muqtadhal Hali” tujuannya untuk mengetahui I’jaz Al-Quran, keindahan sastra Al-Quran yang tiada taranya.